خدمات خانه نانو

خانه نانو در انجام رسالت خود جهت ارائه خدمات نانویی به صنایع کشور در اقدامی جدید موفق به هوشمند سازی منسوجات بهداشتی (کاغذ بهداشتی سلولوزی) گردید.