کیت اندازه‌گیری آمونیاک شناسا

آلودگي آب عبارت است از افزايش مقدار هر معرف اعم از فيزيكي، شيميايي، زيستي كه موجب تغييرخواص آب شده و مشكلاتي در مصرف آن ايجاد نمايد. تقريباً يك سوم جريان آب‌هاي جهان آلوده است و كيفيت مناسبي ندارد. يكي از مهمترين عوامل آلودگي منابع آبي آلاينده‌هاي نيتروژني هستند. آلاينده‌هاي نيتروژن موجود در پساب‌‌ها به چهار گروه جداگانه تقسيم بندي مي‌شوند: مواد آلي نيتروژن‌‌دار، نيتروژن آمونياك، يون نيترات و يون نيتريت.

آمونياك گازي بي‌رنگ با خاصيت قليايي و داراي بويي تند و زننده است و از روش‌هاي مختلفي مي‌تواند وارد محيط زيست شود. پساب‌هاي شهري، پساب‌هاي صنعتي، پساب‌های كشاورزي و فرآيندهاي طبيعي از مهم‌ترين منابع نشر آمونياك به محيط زيست هستند؛ از منابع طبيعي نشر آمونياك در محيط زيست مي‌توان به تجزيه و تفكيك پساب‌هاي آلي، تبادل گاز با اتمسفر، فضولات حيوانات، فرآيند تثبيت نيتروژن، آتش گرفتن جنگل‌ها و بازدم انسان اشاره نمود.

آمونیاک محلول در آب يكي از آلاينده‌هاي رايج در پساب‌هاي شهري، كشاورزي و صنعتي به شمار مي‌آيد که مشكلات فراواني را نیز ايجاد مي‌كند؛ به همين دليل حذف آمونياك از پساب امري ضروري است. كاهش بازده عمليات ضد‌عفوني كردن با كلر، رشد بيش از حد جلبك‌ها و ساير گياهان در منابع آبي و از بين رفتن برخي از آبزيان نمونه‌هايي از اثرات نامطلوب تركيبات نيتروژن‌دار مانند آمونیاک مي‌باشند.

به منظور جلوگیری از مرگ و میر ماهیان در اکواریوم‌ها و استخر‌های پرورش ماهی و اطلاع از حضور آمونیاک در آب‌های طبیعی و پساب‌های حاصل از تصفیه کامل فاضلاب‌ها، استفاده از کیت آمونیاک شناسا از محصولات شرکت ایستا صنعت وطن (ISV) توصیه می‌شود.

با کیت آمونیاک شناسا شما قادرید:

آمونیاک موجود در آب را با اطمینان کامل تشخیص دهید؛

آمونیاک موجود در آب را دقیق و آسان اندازه‌گیری کنید؛