آزمایشگاه

خانه نانو
انکوباتور (گرمخانه گذاری و رشد محیط¬های کشت گستره دمایی 25 تا 65 درجه سانتیگراد)

توضیحات

انکوباتور (گرمخانه گذاری و رشد محیط¬های کشت گستره دمایی 25 تا 65 درجه سانتیگراد)

توضیحات

هدایت سنج (تعیین میزان هدایت الکتریکی محلول‌ها با قابلیت اندازه‌گیری مقاومت و دما)

توضیحات

انکوباتور یخچالدار (گرمخانه گذاری و رشد محیط¬های کشت گستره دمایی 25 تا 65 درجه سانتیگراد)

توضیحات

بن¬ماری(در دو نوع دیجیتال و آنالوگ گرم کردن نمونه بصورت یکنواخت  با قابلیت کنترل دما و زمان مورد نیاز)

توضیحات

اتوکلاو

توضیحات

pH متر

توضیحات

اسپکتروفتومتر تک پرتویی(با دامنه طول موج 325 تا 1000 نانومتر)

توضیحات

اسپکتروفتومتر دوپرتویی(با دامنه طول موج 390 تا 1100 نانومتر)

توضیحات

آون (خشک کردن و استریل¬سازی مواد و ظروف آزمایشگاهی در دو نوع آنالوگ و دیجیتال)

توضیحات

آون (خشک کردن و استریل¬سازی مواد و ظروف آزمایشگاهی در دو نوع آنالوگ و دیجیتال)

توضیحات

ترازوی رطوبت سنج(اندازه¬گیری میزان رطوبت نمونه  با دقت توزین 001/0 گرم با دقت رطوبت گیری 1/0 درصد)

توضیحات

فتومتر(تعیین غلظت یون¬های فلزی محلول تعیین غلظت بر اساس پارامترهای mol/L، ppm و غیره)

توضیحات

کوره الکتریکی(حرارت¬دهی در دماهای بسیار بالا انجام آزمون¬های خاکستر حداکثر دما 1100 درجه سانتیگراد)

توضیحات

الایزا ریدر(تعیین حضور آنتی‌بادی و آنتی‌ژن‌ها)

توضیحات

ارلن شیکر(همزن مایعات بصورت یکنواخت با قابلیت کنترل سرعت و زمان چرخش صفحه )

توضیحات

کرایسکوپ(تعیین میزان آب موجود در شیر با استفاده از نقطه انجماد شیر)

توضیحات

حمام التراسونیک(پخش ذرات درون محلول و یکنواخت کردن آن با استفاده از امواج فراصوت)

توضیحات

هات پلیت مگنت(گرم کردن و هم زدن نمونه بصورت همزمان)

توضیحات

هود شیمیایی (جمع آوری و خارج کردن بخارات و گازهای ناشی از انجام آزمایشات)

توضیحات

شوف بالن(حرارت دهی یکنواخت محلول)

توضیحات

هود لمینار (استریل سازی محیط¬های کشت سلول و باکتری)

توضیحات

ترازوی آزمایشگاهی(توزین دقیق نمونه¬های آزمایشگاهی با دقت 0001/0 گرم)

توضیحات

رفراکتومتر(اندازه گیری میزان قند مواد خوراکی)

توضیحات

سانتریفیوژ ژربر(اندازه¬گیری میزان چربی شیر مجهز به سیستم کنترل دما)

توضیحات