قم. بلوار امین. کوچه 10. ساختمان کیان. ط اول. و 102